Elkos Group është përfaqesues ekskluzivë për Kosovë për 90 brende

13 / 09 / 2013 0 Komente

Elkos Group është përfaqesues ekskluzivë për Kosovë për 90 brende

Elkos Group

Vendi: Pejë, Kosova

Konkursi mbetet e i hapur deri në plotësimin e vendeve të punës.

ELKOS GROUP – Është është njëra ndër kompanitë me të mëdha në vend dhe është përfaqesues ekskluzivë për Kosovë për 90 brende botërore si: Craft Food, Master Food, Ferrero, Danone, Henkel, Campina, Podravka, Gribold, Ipsa, Stock, etj.Në kuadër të ELKOS Group sot janë: Departamenti i importit për artikuj ushqiomor, Depo qendrore në Zahaq, Departamenti i importit për artikuj jo ushqimor, Elkos Distribution, Qendrat tregtare ETC, Elkos Center, E-marketet, Fabrikën për përpunimin e qeseve, Fabrikën Famipa për përpunimin e metaleve të qmuara, Qendrën agrare në Rahovec dhe Objektet banesore në Ferizaj. ELKOS Group në veprimtaritë e saj ka mbi 2500 të punësuar dhe është e mendimit se investimi në kapital njerëzor është shumë fitimprurës në afat të gjatë.

Në pajtim me rregulloren për themelimin e marrëdhënies së punës, kompania ELKOS Group për njësinë punuese, Depo Qendrore në Zahaq (Pejë) me datë 29.01.2014, publikisht shpallë këtë:
K O N K U R S

V E N D E T Ë L I R A P U N E

 1.  Inxhinier i arkitekturës / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë,
 2. Inxhinier i ndërtimitarisë (Drejtimi konsruktiv) / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë,
 3. Inxhinier i elektroenergjetikës / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë,
 4. Inxhinier i ujësjellësit / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë,
 5. IT Programmer / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë,
 6. Analiste / 2 vende të punës – Lokacioni Prishtinë,
 7. Teknolog i ushqimit / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë,
 8.  Kimist / 1 vend i punës – Lokacioni Pejë.

1) Detyrat dhe përgjegjësitë: Inxhinier i arkitetkurës,

 • Hartimi i Detyrave projektuese për projekte të caktuara;
 • Konsultimet me projektantët për hartimin e projekteve me rastin e hartimit të projekteve ideore dhe kryesore;
 • Pranim dorëzimi i projekteve (dokumentacionit intenziv-teknik),
 • Të bëj porosinë e materialeve,
 • Të hartoj buxhet shpenzimesh për çdo projekt,
 • Të monitorojë relaizmin e projekteve.

2) Detyrat dhe përgjegjësitë: Inxhinier i ndërtimtarisë (Drejtimi konsruktiv):

 • Të ketë aftësi dhe njohuri projektuese,
 • Të ketë njohuri në softevere projektuese dhe prezentuese (Auto-Cad, Archi-Cad, Armi-Cad, Tower),
 • Të ketë njohuri në mbikqyrje të punëve ndërtimore në terren,
 •  Të ketë njohuri në udhëheqje të punëve ndërtimore në terren dhe zyrë,
 • Të ketë njohuri në menaxhim të punëve ndërtimore dhe materialeve në ndërtim,
 •  Bashkëpunon me departamentet/sektorët tjerë për çështje të infrastrukturës,
 • Përcakton dhe vlerëson gjendjen e infrastrukturës (të gjitha llojeve ), propozon dhe merr masat per sanimin e tyre,
 • Raporton te eprori i drejtperdrejt lidhur me progresin dhe ngecjen e punëve nga fushëveprimtaria e vet.

3) Detyrat dhe përgjegjësitë: Inxhinier i ujësjellësit:

 • Projektimi i Rrjetave të Ujësjellsit,
 • Mbikqyrja dhe përcjellja a punimeve të projekteve të rrjetave të ujësjellsit,
 • Raportimi i progresit te proketeve te rrjeteve te ujesjellsit,
 • Përpillmi i ofertava të projekteve të rrjeteve të ujësjellsit,
 • Përcaktimi i materialve për projektet e rrjeteve te ujesjellsit dhe kanalizimit,
 • Si dhe punë përcjellëse të ndërlidhura me lëminë e sipërpërmendur.

3) Detyrat dhe përgjegjësitë: Inxhinier i elektroenergjetikës:

 • Të inspektojë dhe zbatojë instalimet elektrike sipas standarteve të sigurisë për të gjithë kompaninë;
 • Të mbikëqyrë zbatimin e projekteve në përputhje me kerkesat e kompanisë;
 • Të kryejë detyra të tjera sipas nevojës brenda fushës së tij të ekspertizës;
 • Te kontrollojë për përpikmeri shtrirjen e rrjetit elektrik
 • Të mbikëqyrë të gjitha punimet elektrike të nevojshme brenda servisit
 • Të kryejë teste performance;
 • Të regjistrojë çdo defekt dhe të analizojë shkaqet e tij;
 • Konstatimi dhe percaktimi i materialeve te nevojshme per mirembajtje.

4) Detyrat dhe përgjegjësitë: Analiste e furnizimit

 • Mbledhja, analizimi, vlerësimi dhe raportimi i të dhënave me qëllim të rritjes së shitjes,
 • Mledhja dhe analiza e raporteve të shitjes ne raport me planifikim,
 • Merr pjesë në menaxhimin dhe rishikimin e buxhetit të shitjes dhe në planifikimin e shitjeve në të ardhmen.

5) Detyrat dhe përgjegjësitë: IT Programmer

 • Mbikqyrë dhe kontrollon funksionimin e sistemit teknologjik,
 • Intervenon dhe rregullon defektet në paisje dhe softwer,
 • Regjistron çdo defekt në paisje teknologjike,
 • Jep ide për përmirësime të sistemit, duke përfshirë propozimet e kostos,
 • Siguron funksionimin e pajisjeve duke ndjekur udhëzimet e prodhuesit , duke bërë thirrje për riparime,
 • Ofron bashkëpunim me analistët, projektues dhe stafit për arritjen e rezultateve të synuara,

6) Detyrat dhe përgjegjësitë: Teknolog i ushqimit:

 • Përgaditja e specialiteteve në sektorin e veqantë
 • Pergaditja e furnizimit me produkte të nevojshme,
 • Përzgjedhja dhe përgaditja e menyve,
 • Organizim për shërbim të shpejt dhe efektiv të konsumatorëve,
 • Mbikqyrje e mirëmbajtjes dhe pastrimit në nivel të lartë,
 • Detyrat e tjera në bazë të përshkrimit të pozitës së punës.

7) Detyrat dhe përgjegjësitë: Kimist:

 • Të kuptojë formulën Organike të Polietilenit, Kalciumit(CaCo3),
 • Të ketë njhuri në ndërtimin e rrjetës molekulare të përzierjes së materialeve prej polietileni,
 • Ti njoh mirë vetit fizike dhe kimike të Polietilenit,
 • Të ndertojë homogjenitet ndërmjet lidhjes kovalente të lëndeve të para për përfitimin e plastikës: HDPE, LDPE, LLDPE, KARBONAT-KALCIT.

Kualifikimet

 • Të ketë të përfunduar studimet e larta në Fakultetin përkatës,
 • Të ketë njohuri shumë të mira në paketën e programeve Microsoft Office,
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze,
 • Aftësi analitike dhe logjike për zgjedhjen e problemeve,
 •  Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • Aftësi të shkëlqyeshme të punës në grup,
 • Të posedojë patent shoferin.
 • Të jetë banor/e i/e përhershme i/e vendit ku aplikon.

Lloji i punës:
Punë e përhershme.
Orari i punës:
Orari i plotë.

Ne ofrojmë:

 • Përvojë pune,
 • Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
 • Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
 • Sigurim shëndetësor.

Procesi i Aplikimit:
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes e-mailit: apliko@elkosgroup.com dhe në recespion në ELKOS Center në Pejë.
Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur.
Konkursi mbetet e i hapur deri në plotësimin e vendeve të punës.

 

 

 

Elkos Group

Vendi: Pejë, Kosova

Afati për aplikim është deri më:   28 janar 2014

 

K O N K U R S
6 Drejtues (shofer-kategoria E),
2 Automekanik për mirëmbajtjen e kamionave,
1 Autoelektricist për mirëmbajtjen e kamionave.

Kualifikimet:

 • Përvojë pune.
 • Lloji i punës:
 • Punë e përhershme.

Orari i punës:

Orari i plotë.

Ne ofrojmë:

 • Përvojë pune,
 • Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
 • Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
 • Sigurim shëndetësor.

Procesi i Aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes web faqes: apliko@elkosgroup.com dhe në recespion në ELKOS Center në Pejë.
Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur.
Mund të aplikoni nga data: 30.01.2014 deri me 03.02.2014.

Sqarim:

Përparësi kanë kandidatët me përvojë pune dhe që mund të udhëtojnë jashtë vendit.
Inkurajohen kandidatët që janë të përgatitur për pozitën e lartpërmendur dhe që janë banor të Pejës me regjion që të aplikojnë.

 

 

 

 

Elkos Group

Vendi: Gjilan, Kosova

Afati për aplikim është deri më:   28 janar 2014

Në pajtim me rregulloren për themelimin e marrëdhënies së punës, kompania ELKOS Group për njësinë punuese, ETC me datë 23.01.2013, publikisht shpallë këtë:

 2 Punëtorë në sektorin Pemë Perime —Lokacioni Gjilan 1.

Kualifikimet:

Të ketë të përfunduar shkollën e mesme,
Të ketë njohuri për pemë dhe perime (cilësia, kualiteti, etj)
Të ketë përvojë pune.

Ne ofrojmë:

Përvojë pune,
Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi.

Procesi i Aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë per mes aplikacionit qe gjentset ne webfaqen ton, me saktesisht apliko per pune ketu
Mund të aplikoni nga data: 23.01.2013 deri me 28.01.2013.

Sqarim :

Inkurajohen kandidatët që janë të përgatitur për pozitën e lartpërmendur dhe që janë banor të komunës së Gjilanit dhe regjionit që të aplikojnë.

 

 

 

 

Elkos Group

Elkos Group

Vendi: Peje, Kosova

Afati për aplikim është deri më:   5 dhjetor  2013

Elkos Industry—është pjesë e Kompanisë Elkos Group e cila merret me prodhimin e qeseve plastike, folive difuzive si dhe ambalazhit prej letrës.
Elkos Industry zhvillon veprimtarinë e saj me prodhim për nevojat e qendrave tregtare ETC dhe tregut kosovar me porosi.
Elkos Industry për plotësimin e vendeve të lira të punës shpallë konkurs për :

■ Extruderi për përpunimin e qeseve të plastikës:
2 Puntorë.
■  Makina për prerjen e qeseve:
6 Punëtorë.
■ Makina për reciklimin e qeseve:
2 Punëtorë.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme,
 • Të ketë aftësi për të punuar në grup,
 • Të jetë banor i përhershëm i vendit ku aplikon.

Ne ofrojmë :

 • Përvojë pune,
 • Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
 • Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
 • Sigurim shëndetësor.

Orari i punës:
· Orar i plotë

Lloji i punës:
· Punë e përhershme.

Procesi i Aplikimit:

 • Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në emailin apo në Elkos Center në recepsionin e hyrjes apliko@elkosgroup.com, se mesme në Pejë.
 • Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur, dhe dëshmit mbi provojën e punës nëse ka.
 • Konkursi është i hapur deri në plotësimin e vendeve të punës.

Sqarim:
· Konursi vlen për kandidatët e gjinisë mashkullore, marrë parasysh natyrën e punës, duke përjashtuar diskriminimin gjinor.
·I nkurajohen kandidatët që janë të përgatitur për pozitën e lartpërmendur dhe që janë banor të komunës së Pejës dhe regjionit që të aplikojnë.

Kontakti:

Emaili: apliko@elkosgroup.com

 

 

 

Elkos Group

Elkos Group

Vendi: Prishtine,Peje, Kosova

Afati per aplikim është deri më: 20 tetor  2013

ELKOS Center gjendet në Qytetin e Pejës me 15 000 m² duke përfshier këto kategori të blerjes: Ndërtimtari, Vegla pune, Hekrari, Sanitari, Ngjyra, Kopshtari, Teknikë, Elektro, Ndriqim, Textil shtëpiak, Amvisëri dhe Mobileri.
Elkos Group për njësinë punuese Elkos  Center në Pejë me datë 14/10/2013 publikisht shpallë konkurs për ketë vend të punes:

1 – Furnizues/Divizionar për Mobileri ,

Përgjegjësitë e pozitës – Elkos Group:

 • Menaxhimi i importit dhe distribuimit të mobileve,
 • Planifikimi i shitjes për periudha të caktuara kohore sipas planit operativ,
 • Mbledhja, analizimi, vlerësimi dhe raportimi i të dhënave me qëllim të rritjes së shitjes,
 • Mbledhja dhe analiza e raporteve të shitjes ne raport me planifikim,
 • Merr pjesë në menaxhimin dhe rishikimin e buxhetit të shitjes dhe në planifikimin e shitjeve në të ardhmen,
 •  Mbikqyrje dhe raportim i shitjeve të relaizuara sipas planit,
 • Ofron ide inovative në mënyrë që të zhvillojë planet promovuese të cilat rrisin shitjen.

Kualifikimet per ne Elkos Group:

 • Përgatitje të lartë profeisonale,
 • T ë ketë njohuri të gjuhëve të huaja,
 • Aftësi të mira komunikuese, organizative dhe raportuese,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • Aftësi të shkëlqyeshme të punës në grup,
 • I /e gatshëm/e të punojë nën presion dhe jashtë orarit,
 • P atentë shoferi valide, kategoria B (më së paku 1 vit përvojë në vozitje),
 • Të ketë përvojë pune të ngjajshme,
 • Të jetë banor/e i/e përhershme i/e vendit ku aplikon.

Lloji i punës: Punë e përhershme.
Orari i punës: Orari i plotë.

Elkos Group ofronë :

 • Përvojë pune,
 • Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
 • Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
 • Sigurim shëndetësor.

Procesi i Aplikimit ne Elkos Group:
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes e-mailit: apliko@elkosgroup.com dhe në recepsion në ELKOS Center në Pejë.
Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur dhe dokumentet përcjellëse (nëse ka të tilla).
Mund të aplikoni nga data: 14.10.2013 deri me 20.10.2013.

5 Punëtorë në sektorin e teknikës nga Elkos Group ne Prishtine.

Kualifikimet per ne Elkos Group:
Të ketë të përfunduar shkollën e mesme,
Të ketë njohuri për artikujt e teknikës së bardhë, teknikës së zezë, paisjeve teknologjike, etj.
Preferohet të këtë përvojë pune.

Elkos Group  ofronë :

 •  Përvojë pune,
 • Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
 • Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
 • Sigurim shëndetësor.

Procesi i Aplikimit per ne Elkos Group:

 • Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes e-mailit: apliko@elkosgroup.com .
 • Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur dhe dokumentet përcjellëse (nëse ka të tilla).
 • Mund të aplikoni nga data: 13.10.2013 deri me 23.10.2013.

Per Pozitat e me poshtme afati per aplikim per pune ka mbaruar me daten: 19  Shtator 2013

Elkos Group ne Prizren

 

Në pajtim me rregulloren për themelimin e marrëdhënies së punës, kompania ELKOS Group për njësinë punuese, Depo Qendrore në Zahaq (Pejë) me datë 13.09.2013, publikisht shpallë këtë:

Elkos Group  shpalle Konkurs 

4 Agjent të shitjes – Lokacioni Prizren

Lloji i punës:
Punë e përhershme.

Orari i punës:
Orari i plotë.

Ne ofrojmë :
Përvojë pune,
Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
Sigurim shëndetësor.

Procesi i Aplikimit ne Elkos Group:
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes  apliko@elkosgroup.com dhe në recepsion në ETC Prizren.
Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur dhe
dokumentet përcjellëse (nëse ka të tilla).

Mund të aplikoni nga data: 13.09.2013 deri me 19.09.2013.
Sqarim:

Konursi vlen për kandidatët e gjinisë mashkullore marrë parasysh natyrën e punës, duke përjashtuar diskriminimin gjinor.

Përparësi kanë kandidatët me përvojë pune.

Elkos Group ne Peje

 

Në pajtim me rregulloren për themelimin e marrëdhënies së punës, kompania ELKOS Group për njësinë punuese, Depo Qendrore në Zahaq (Pejë) me datë 13.09.2013, publikisht shpallë këtë:

K O N K U R S
– 5 Shofer (kategoria E)

Kualifikimet:
· Përvojë pune.

Lloji i punës:
· Punë e përhershme.

Orari i punës:
· Orari i plotë.

Ne ofrojmë :
· Përvojë pune,
· Stabilitet dhe qëndrueshmëri,
· Kontratë pune sipas Ligjeve në Fuqi,
· Sigurim shëndetësor.

Procesi i Aplikimit :
·T ë gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes web faqes: apliko@elkosgroup.com dhe në recespion në ELKOS Center në Pejë.
· Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikohet) me një foto të bashkangjitur.
· Mund të aplikoni nga data: 13.09.2013 deri me 17.09.2013.
Sqarim :
· Përparësi kanë kandidatët me përvojë pune.
·P ër informata shtesë mund të informoheni në webfaqen www.elkosgroup.com .

Informatat kontaktuese:

Emaili: apliko@elkosgroup.com

No votes yet.