KQZ Komisioni qendror i zgjedhjeve ne Kosove

24 / 07 / 2013 0 Komente

KQZ Komisioni qendror i zgjedhjeve ne Kosove

KQZ Komisioni qendror i zgjedhjeve

KQZ Komisioni qendror i zgjedhjeve

Vendei: Prishtine, Kosova

Afati per aplikim deri me: 27.07.2013

 

 7 Zyrtar të listës votuese;

Departamenti: Operacionet Zgjedhore Lokacioni: Prishtinë Niveli i pagës: Koeficienti 7 Kontrata: Gjatë periudhës së zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit të Departamentit Përgjegjësi të mbikëqyrjes: Nuk ka

Detyrat kryesore:

 • Angazhohet në krijimin dhe mirëmbajtjen e Listës së Votuesve
 • Organizon periudhën e shërbimit të votuesve dhe implementon periudhen e sfidimit dhe
 • kundërdshtimit të listës së votuesve
 • Planifikon aktivitetet e caktuara të Ditës së Zgjedhjeve, duke përfshirë procedurat e votimit, çështjet e
 • menaxhimit të qendrave të votimit dhe numërimin në vendvotime;
 • Ndihmon në dizajnimin dhe përpilimin e të gjithë formularëve të Sekretariatit dhe të
 • dokumentacionit përcjellës;
 • Bën ndërlidhjen me departamentet e tjera të përfshira në përgatitjet për Ditën e Zgjedhjeve;
 • Kujdeset për sigurimin dhe paketimin përkatës të kompleteve të pajimeve për vendvotime;
 • Kryen detyra të tjera që i caktohen.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës:

 • Diplomë universitare
 • Përvoje përkatëse profesionale në bazën e të dhënave
 • Njohje e mirë e dokumenteve ligjore bazë (kushtetutave, ligjeve dhe rregulloreve);
 • Aftësi për të punuar në programet MS Word, MS Excel dhe bazen e të dhënave;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme kulturore dhe etnike;
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare e dëshirueshme
 • Njohja e gjuhës angleze me shkrim dhe me gojë e dëshirueshme.

 8 Zyrtarë të shërbimit të votuesve

Departamenti: Operacioneve Zgjedhore Niveli i pagës: Koeficienti 7 Kontrata: gjatë periudhës zgjedhore Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit të Departamentit

Detyrat kryesore:

 • Krijon, mirëmban dhe siguron – vërteton cilësinë e listës së votuesve;
 • Dizajnon dhe menaxhon vënien në zbatim të të gjitha operacioneve të shërbimit të votuesve në terren;
 • Punon nga afër me krijuesit e bazës së të dhënave, për të specifikuar dhe vlerësuar raportet e bazës së
 • të dhënave;
 • Harton procedura dhe bën rekomandime të politikave për menaxhmentin për te siguruar
 • paprekshmërinë e listës së votuesve;
 • Mbikëqyrë dhe menaxhon personelin e projekteve të të dhënave të votuesve;
 • 6. Bashkëpunon me Departamente të tjera të Sekretariatit të , për të siguruar qëtë gjitha
 • projektet e të dhënave të votuesve, të kryhen në vijë dhe në përputhje me strategjinë e përgjithshme
 • të zgjedhjeve;
 • Detyra dhe përgjegjësi të tjera kur i caktohen nga mbikëqyrësi.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës:

 • Diplomë universitare
 • Përvojë të konsiderueshme të punës në zgjedhje, sidomos në aktivitetet e shërbimit të votuesve,
 • ose përvojë në administratë publike;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme kulturore dhe etnike;
 • Njohje të shkëlqyeshme të teknologjisë informative, posaçërisht në krijimin dhe dizajnimin e bazës së
 • të dhënave, me qëllim të specifikimit të programeve dhe raporteve të bazës së të dhënave;
 • Përvojë në hartimin e procedurave që lidhen me aktivitetet në terren;
 • Njohje të sistemit informativ (MS Word, MS Excel dhe MS Access);
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare e dëshirueshme
 • Njohje e gjuhës angleze me gojë dhe me shkrim (e dëshirueshme).

2 Zyrtarë të Informimit Publik

Departamenti: Operacioneve Zgjedhore Lokacioni: Prishtinë Niveli i pagës: Koeficienti 7 Kontrata: Gjatë periudhës së zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit te Departamentit Përgjegjësi të mbikëqyrjes: Nuk ka Qëllimi i punës dhe rezultatet: Zyrtari i Informimit Publik, nën përgjegjësinë e Drejtorit të Departamentit, mbikëqyr krijimin dhe shpërndarjen e materialit informativ për publikun lidhur me zgjedhjet.

Detyrat kryesore:

 • Krijimi i projekteve dhe i analizave të politikës së informimit publik. Metodat e zbatimit të politikës
 • së informimit;
 • I propozon Drejtorit të Departamentit politikën dhe strategjinë e informimit publik;
 • Koordinon krijimin e produkteve të informimit cilësor profesional dhe të materialeve përshpëndarje
 • publikut;
 • Kryen edhe detyra të tjera që i caktohen.
 • Përgjegjës për: Edukimin e votuesve dhe për kontaktet e Sekretariatit të KQZ -së me opinionin.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Diplomë universitare
 • Përvojë pune në media ose në marrëdhëniet publike, sidomos për grumbullimin, organizimin,
 • redaktimin dhe shpëmdarjen e informatave;
 • Aftësi e dëshmuar për të përgatitur dokumente lidhur me informimin dhe prezantimet publike;
 • Shkathtësi të mira të prezantimit dhe të komunikimit;
 • Aftësi për të punuar me programet MS Power Point, MS Word dhe MS Excel;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme kulturore dhe etnike;
 • Të ketë njohuri për mediat e vendit;
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar (e dëshirueshme);
 • Përvoja në përdorimin e e softuerit të dizajnit grafik (e dëshirueshme).
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare e dëshirueshme

 4 Zyrtarë të Financave

Departamenti: Administratës dhe Përkrahjes Niveli i pagës: Koeficienti i 7 Kontrata: Gjatë periudhës zgjedhore Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit të Departamentit Përgjegjësi të mbikëqyrjes: Nuk ka

Detyrat kryesore:

 • Përgatitja e informatave të nevojshme dhe shënimeve tjera që kanë të bëjnë me buxhet.
 • Grumbullimi, selektimi dhe përpunimi i informatave për të ndihmuar realizimin e pagesave.
 • Përgatitja teknike e materialeve.
 • Përgatitja e dokumenteve dhe përllogaritja e shpenzimeve.
 • Hartimi I databases për pagesat e KVV-ve dhe stafit tjetër.
 • Detyra dhe përgjegjësi të tjera që i caktohen nga mbikëqyrësi.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës:

 • Te ketë Diplomë Universitare në Shkencat Ekonomike
 • Duhet te ketë se paku një (1) vit përvoje pune ne buxhet dhe financa
 • Shkathtësi në hartim dhe shkrim të raporteve
 • Njohje e punës me kompjuter MS – Word, MS – Excel, MS Access
 • Përvojë dhe aftësi të punojë nën trysni.
 • Gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme etnike.
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare e dëshirueshme

 3 Zyrtarë të logjistikës

Departamenti: Administrata dhe Përkrahja Niveli i pagës: Koeficienti 7 Lokacioni: Prishtinë Kontrata: Gjatë periudhës së zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit të Departamentit Përgjegjësi të mbikëqyrjes: Nuk ka Qëllimi i punës dhe rezultatet: Zyrtari i Logjistikës nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Zyrtarit të Lartë të Logjistikës dhe Planifikimit, punon në mirëmbajtjen e sistemit të skedimit dhe të krijimit të bazës së të dhënave të resurseve të Divizionit Logjistikës. Ai/ajo pranon dhe bën shqyrtimin fillestar të kërkesave që arrijnë për mallra dhe përcjell hyrjen dhe daljen e materialit nga prokurimi dhe depoja.

Detyrat kryesore:

 • Mban shënime në database për punën e punëtorëve të depos
 • Regjistron personat që hyjnë në depo
 • Evidenton makinat që vijnë në depo përmes targave dhe tipit të makinës
 • Ndihmon menaxherin e depos në organizimin e punëve gjatë paketimit, ngarkimit dhe shkarkimit të
 • materialeve
 • Mban përgjegjësi për materialin zgjedhor dhe jo-zgjedhor në depo
 •  Kujdeset për mos-dëmtimin e materialeve gjatë bartjes.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Diploma e shkollës se mesme
 • Përvojë pune në operacionet e depos ose të ngjashme
 • Aftësi për të punuar me afate të shkurtra dhe në ambient të vështirë dhe të ndjeshëm;
 • Njohja e programeve të teknologjisë informative (MS Word, MS Excel).
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme kulturore dhe etnike;
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare e dëshirueshme.

2 Zyrtarë të Logjistikës në depo

Departamenti: Administrata dhe Përkrahja Lokacioni: Prishtinë Niveli i pagës: Koeficienti 6 Kontrata: Gjatë periudhës së zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Zyrtarit të Lartë të Logjistikës Përgjegjësi të udhëheqjes: Nuk ka

Detyrat kryesore:

 • Proceson e përcjell të gjitha çështjet administrative lidhur me funksionimin efektiv të Zyrës së
 • Logjistikës;
 • I përcjell dërgesat që vijnë dhe që dalin nga prokurimi dhe depoja;
 • Mban shënime për raportet që arrijnë; klasifikon dhe kodon materialet që dërgohen;
 • Pranon, numëron, skedon dhe shqyrton kërkesat për mall;
 • Siguron furnizime me material të zyrës;
 • Kryen edhe detyra të tjera që ia cakton mbikqyrësi.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Diplomë universitare
 • Aftësi për të punuar me afate të shkurtëra kohore dhe në ambient të vështirë dhe të ndjeshëm;
 • Aftësi për të punuar me programet MS Word dhe MS Excel;
 • Aftësi për të punuar me programin MS Access (e dëshirueshme)
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme të kulturave dhe etnike;
 • Njohja e gjuhës tjetër e dëshirueshme
 • Njohje e gjuhës anglishte me gojë dhe me shkrim e dëshirueshme
 • Të ketë patentë shoferi të vlefshme të kategorisë B.

Zyrtar i Arkivës

Departamenti: Administrata dhe Përkrahja Lokacioni: Prishtinë Niveli i pagës: Koeficienti 6 Kontrata: Gjatë periudhës së zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Zyrtarit të Lartë të Logjistikës Përgjegjësi të udhëheqjes: Nuk ka

Detyrat kryesore:

 • Proceson e përcjell të gjitha çështjet administrative lidhur me funksionimin efektiv të Zyrës së
 • Logjistikës;
 • I përcjell dërgesat që vijnë dhe që dalin nga prokurimi dhe depoja;
 • Mban shënime për raportet që arrijnë; klasifikon dhe kodon materialet që dërgohen;
 • Pranon, numëron, skedon dhe shqyrton kërkesat për mall;
 • Siguron furnizime me material të zyrës;
 • Kryen edhe detyra të tjera që ia cakton mbikqyrësi.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Diplomë universitare
 • Aftësi për të punuar me afate të shkurtëra kohore dhe në ambient të vështirë dhe të ndjeshëm;
 • Aftësi për të punuar me programet MS Word dhe MS Excel;
 • Aftësi për të punuar me programin MS Access (e dëshirueshme)
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme të kulturave dhe etnike;
 • Njohja e gjuhës tjetër e dëshirueshme
 • Njohje e gjuhës anglishte me gojë dhe me shkrim e dëshirueshme
 • Të ketë patentë shoferi të vlefshme të kategorisë B.

2 Zyrtarë të Logjistikës në depo

Departamenti: Administrata dhe Përkrahja Lokacioni: Prishtinë Niveli i pagës: Koeficienti 6 Kontrata: Gjatë periudhës së zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Zyrtarit të Lartë të Logjistikës Përgjegjësi të udhëheqjes: Nuk ka

Detyrat kryesore:

 • Proceson e përcjell të gjitha çështjet administrative lidhur me funksionimin efektiv të Zyrës së
 • Logjistikës;
 • I përcjell dërgesat që vijnë dhe që dalin nga prokurimi dhe depoja;
 • Mban shënime për raportet që arrijnë; klasifikon dhe kodon materialet që dërgohen;
 • Pranon, numëron, skedon dhe shqyrton kërkesat për mall;
 • Siguron furnizime me material të zyrës;
 • Kryen edhe detyra të tjera që ia cakton mbikqyrësi.

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Diplomë universitare
 • Aftësi për të punuar me afate të shkurtëra kohore dhe në ambient të vështirë dhe të ndjeshëm;
 • Aftësi për të punuar me programet MS Word dhe MS Excel;
 • Aftësi për të punuar me programin MS Access (e dëshirueshme)
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme të kulturave dhe etnike;
 • Njohja e gjuhës tjetër e dëshirueshme
 • Njohje e gjuhës anglishte me gojë dhe me shkrim e dëshirueshme
 • Të ketë patentë shoferi të vlefshme të kategorisë B.

Zyrtar i Arkivës

Departamenti: DAP Lokacioni: Prishtinë Niveli i pagës: koeficienti 7 Kontrata: gjatë periudhës zgjedhore Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit të Departamentit Përgjegjësi të mbikëqyrjes: Nuk ka Qëllimi i punës dhe rezultatet: Zyrtari i Arkivës, nën mbikëqyrjen e Shefit të divizionit, menaxhon dhe oragnizon arkivën e Sekretariatit të KQZ-së. Detyrat kryesore:

 • Menaxhon dhe organizon dosjet e referencave të kolekcionit në arkiv, dokumentet dhe shënimet 
 • E nevojshme për planifikimin e zgjedhjeve si dhe arkivimin historik të të gjitha shënimeve të 
 • departamenteve 
 • Organizon sistemimin e materialit arkivor në mënyrë elektronike në diskun kryesor të SKQZ-së 
 • Pranon, protokolon dhe shpërndan materialet hyrëse dhe dalëse në SKQZ dhe prej SKQZ-së; 
 • Ndihmon stafin e SKQZ-së të gjejë materialin arkivor duke i përdorur pajisjet e arkivës së SKQZ-së 
 • në tabelën e të dhënave, tabelën kontrolluese dhe në indeksin elektronik të arkivës; 
 • Përgjegjës për: Arkivën e SKQZ-së

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Diplomë universitare 
 • Aftësi për të shkruar dhe reduktuar materialet e arkivës; 
 • Aftësi për të punuar me programet MS Word, MS Excel dhe në Tabelën e të Dhënave; 
 •  Aftësi për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme kulturore dhe etnike; 
 • Përvojë dhe aftësi për të punuar nën trysni dhe me afate të kufizuara. 
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze me gojë dhe me shkrim (e dëshirueshme).

 Zyrtar I përkthimit shqip-serbisht dhe anasjelltas 

Departamenti: ZRPPC Lokacioni: Prishtine Niveli i pagës: Koeficienti i 7 Kontrata: Gjate periudhës se zgjedhjeve Gjysmë – orari: Jo I raporton: Drejtorit Ekzekutiv të ZRPPC Përgjegjësi të mbikëqyrjes: Nuk ka Detyrat kryesore:

 • Përkthen tekste dhe dokumente të llojeve të ndryshme nga gjuha shqipe në gjuhën tjeter dhe 
 • anasjelltas; 
 • Përkthen në mënyrë simultane për personelin e , vizitoKomisionit Qendror të Zgjedhjeverët ose kandidatët e trajnimitnga gjuha 
 • shqipe ne gjuhen tjetër dhe anasjelltas; 
 • Detyra dhe përgjegjësi të tjera që i caktohen nga mbikëqyrësi. 
 • Përgjegjës për: Përkthim dhe interpretim të saktë nga gjuha shqipe në gjuhën tjetër dhe anasjellta

Kualifikimi, aftësitë dhe përvoja e punës

 • Të ketë mbaruar shkollimin universitarë ose shkollimin e mesëm. 
 • Të njohë gjuhën për te cilën aplikon me gojë dhe me shkrim; 
 •  Përvojë të konsiderueshme të përkthimit / interpretimit profesional; 
 • Përvojë dhe aftësi për të punuar nën trysni dhe me afate të kufizuara; 
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe të marrëdhënieve publike; 
 •  Njohje te teknologjisë informative ( MS Word , MS Access ,MS Excel );

 2 Zyrtarë të Bazës se shënimeve 

Departamenti: ZRPPC
Niveli i pagës: Koeficienti i 7
Kontrata: gjatë periudhës zgjedhore
Gjysmë – orari: Jo
I raporton: Drejtorit Ekzekutiv te Zyres
Përgjegjësia mbikëqyrëse: Nuk ka

Detyrat kryesore:

 • Planifikon, zhvillon dhe mirëmban bazën e të dhënave në SQL-Server. 
 • Dizajnon pjesë të ndryshme të softuerit të bazës së të dhënave për regjistrimin dhe futjen e të 
 • dhënave për votues jashtë vendit. 
 • Krijon dhe mirëmban bazën e te dhënave te kandidateve te Subjekteve Politike dhe vëzhguesve te 
 • organizatave vëzhguese . 
 • Menaxhon me vendin e ruajtjes së bazës së të dhënave (file locations),krijon dhe përmban kopjen 
 • rezervë (backup) dhe përgatitë procedurat për restaurimin e tyre (skenarët për backup dhe restore). 
 • Krijon raporte nga bazat e te dhënave për qëllime statistikore dhe hulumtimi 
 • Kryen punët të tjera po të kësaj natyre, sipas udhëzimeve të mbikëqyrësit
 • Diplomë universitare. 
 • Përvojë në arsimimin e të rriturve ose në dizajnimin, zhvillimin, menaxhimin dhe zbatimin e kurseve të 
 • trajnimit; 
 • Aftësi për të shkruar dhe redaktuar materiale të trajnimit; 
 • Aftësi të mira për prezantime dhe të komunikimit; 
 • Aftësi për të punuar me programet MS Power Point, MS Word dhe MS Excel; 
 • Aftësi për të punuar me njerëz të përkatësive të ndryshme kulturore dhe etnike; 
 • Njohje e pajisjeve për prezantime me multimedia; 
 • Njohja e gjuhës tjetër zyrtare e dëshirueshme, 
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze me gojë dhe me shkrim e dëshirueshme

Aplikacionet

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zyra e Personelit, dhoma nr. 27 , kati I-rë, Ish Ndërtesa e Bankës se Lubjanes , Rruga “Migjeni” 10000 Prishtinë. Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni në numrin e tel: 038-211-322, prej orës 08:00 – 16:00, ose nëpërmjet adresës elektronike në linkun: www.kqz-ks.org. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkurroni. Kandidatët të cilën hyjnë në përzgjedhje të ngushtë për intervistë do të informohen me email ose nëpërmjet telefonit në afat ligjor nga zyra e personelit. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin në shikim dokumentet origjinale. Afati i konkursit është 7 ditë nga data e publikimit në web faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, prej datës: 20.07.2013 deri me datë 27.07.2013 në ora 16:00. Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë femërore dhe mashkullore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Informatat kontaktuese:

Nr i telefonit: 038-211-322

Uebfaqja: www.kqz-ks.org

No votes yet.