KRK Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall konkurs

25 / 02 / 2013

KRK Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall konkurs

krk

 Arkatar/e ne KRK

Vendi: Rahovec

Afati per aplikim është deri më: 03 janar 2014

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k, me seli në Prishtinë, Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim të Nje (1) Arkatar/e për zyren e KRK ne Xërxë/Rahovec me afat te caktuar 6 muaj:

Përgjegjësitë :

• Pranon pagesat e klienteve dhe shperndane kredite e aprovuara.
• Prezanton produktet e KRK tek klientet.
• Regjistron transaksionet në programin adekuat dhe siguron që të dhënat e llogarive të klientëve në program të jenë të sakta.
• Siguron shërbim të shkëlqyeshëm ndaj klientëve me qëllim të krijimit të një ambienti të hapur dhe miqësor.
• Punë te tjera administrative.

Kushtet e kërkuara:

• Diplomë universitare në ekonomi (e preferueshme),
• Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
• Njohuri shumë të mira të punës me kompjuter, të njoh Windows Office dhe punën me baza të të dhënave,
• Shkathtësi të mira të komunikimit,
• Të jete dinamik/e, fleksibil/e, kreativ/e dhe i/e gatshëm/e për punë në ekip,
• Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
• Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
• Të posedoj patentë shofer për kategorinë B,

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 24.12.2013 deri me dt. 03.01.2014. Kandidatet e interesuar mund t’i dërgojnë CV-it e tyre në adresën elektronike : HR@krk-ks.com apo direkt në zyrën e KRK, Rruga: Rexhep Mala Nr.4, Prishtinë (prapa Intereminex-it).

Titulli i email-it tuaj duhet të përmbajë emrin e pozitës dhe degës për të cilën konkurroni.

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

KRK ofron zhvillim profesional, pako konkuruese të kompensimit dhe punë ekipore.

Kontakti – KRK

Emaili: HR@krk-ks.com

 

 
Kreditimi

 

 Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall konkurs

Vendi: Prishtine

 

 

 

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall konkurs:1.

  • Nje (1) Zyrtar per regjistrim dhe arkatar per degen ne Malisheve,
  • Nje (1) Zyrtar per regjistrim dhe arkatar per degen ne Suhareke

 

Përgjegjësitë :

• Prezanton produktet e KRK tek klientet.
• Regjistron te gjitha te dhenat lidhur me procesin e kredidhenies ne dege.
• Pranon pagesat e klienteve dhe shperndane kredite e aprovuara.
• Regjistron transaksionet në programin adekuat dhe siguron që të dhënat e llogarive të klientëve në program të jenë të sakta.
• Verifikon dhe sistemon dosjet e kredive te shperndara.
• Siguron shërbim të shkëlqyeshëm ndaj klientëve me qëllim të krijimit të një ambienti të hapur dhe miqësor.
• Raporton në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
• Punë të tjera të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

• Diplomë universitare në ekonomi (e preferueshme),
• Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
• Njohuri shumë të mira të punës me kompjuter, të njoh Windows Office dhe punën me baza të të dhënave,
• Njohuri te ndonje programi te kontabilitetit apo programi per futjen e te dhenave (e preferueshme),
• Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
• Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
• Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
• Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
• Të posedoj patentë shofer për kategorinë B

Titulli i email-it tuaj duhet të përmbajë emrin e pozitës dhe degës për të cilën konkurroni.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 21.02.2013 deri me dt. 27.02.2013. Kandidatet e interesuar mund t’i dërgojnë CV-it e tyre në adresën elektronike

Informatat kontaktuese:

Emaili: HR@krk-ks.com

 

No votes yet.