Leter motivimi ose ndryshe leter profesionale

04 / 01 / 2013 1 Komente

Leter motivimi ose ndryshe leter profesionale

Leter motivimi

 

          Letër motivimi

 

 

 

Letër motivimi, ose ndryshe letër profesionale online, është letra e cila u dërgohet personave të cilët kërkojnë që aplikimi të bëhet në një formë të tillë, të bashkangjitur me CV-në.

Një leter motivimi duhet të përfshijë motivet tuaja, interesin tuaj rreth vendit të punës që po ofrohet, dhe dëshirën e vullnetin tuaj për punë.

Pra të nevojitet një editor që di ta korrigjoj një letër motivimi, sepse është tejet e rëndësishme kur ju aplikoni për një vend pune. Duhet të shkruash në atë mënyrë që letra e juaj e interesit të tregojë që ju në të vërtetë jeni i duhuri për atë punë.

Duhet të jeni kreativ, unik, dhe të mos jetë letër motivimi e njejtë për çdo vend pune tjetër, sepse motivi i njejtë nuk është për punë të njejtë. Pra e doni një punë, e keni eksperiencën e duhur, mirëpo thjeshtë nuk keni ide se çka të shkruani, atëherë fletpune.com ua ofron shembujt e duhur që do të ju ndihmonin të shkruani një letër motivimi.

Karakteristikat fizike:

Adresat
Adresa e aplikuesit me të dhënat për kontaktin dhe adresa e pranuesit me të dhënat për kontaktin janë nga karakteristikat fizike që janë me rëndësi kur shkruani leter motivimi. Këto të dhëna duhet radhitur varësisht nga stili i përdorur në një vend të caktuar ose në një gjuhë të caktuar, por ajo që është e përbashkët është se këto të dhëna duhet të vendosen në krye të letrës.

Titulli i letrës

Titulli duhet të shkruhet ndryshe për çdo letër motivuese, varësisht prej pozitës për punë që ofrohet. Në titull pra bënë pjesë titulli për vendin e punës për të cilin ju aplikoni.

Hyrja e letrës

Hyrja e letrës duhet të fillojë me përshëndetje e cila mundësisht duhet të mos jetë e përgjithshme, por personale

Hyrje e përgjithshme: Të nderuar zonja dhe zotërinjë nga kompania X,
Përmbajtja
Sa më shkurtë, aq më mirë. Brendia e letrës suaj le të mos arrijë më shumë se 80-90 fjalë të shpërndara në tri tërësi: Hyrje, Ju dhe Motivimi, dhe Përfundimi.

Hyrje personale: I nderuar zotëri (mbiemrin shkruaje),
Hyrjes i takon edhe paragrafi i parë që mund të përmbajë një ose dy fjali, varësisht nga lloji i qasjes, vendi, ose gjuha në të cilën e shkruani letrën.
Në gjuhën shqipe, preferohet që ky paragraf të posedojë dy fjali, e para e cila e informon ofruesin e punës se ku e keni marrë informatën për vendin e lirë, dhe fjalia e dytë, në të cilën e konfirmoni interesimin tuaj për këtë vend të punës.

Shembull:
Gjatë kërkimit në internet në www.fletepune.com gjeta se ju ofroni vendin e punës, “Titulli i vendit të punës, ashtu siç është shkruar nga ofruesi”. Me këtë letër, unë aplikoj për vendin që ju ofroni.

Ju dhe Motivimi

Tregoni se çka ju motivon, cili është motivi i cili e ka nxitur interesimin tuaj për këtë punë, tregojeni veten ashtu si ndihesh dhe je.

Shembull:
Ky vend pune është shumë tërheqës për mua pasi që (nëse nuk keni përvojë në atë drejtim atëherë shkruani llojin e edukimit ose të njohurive të cilat i keni për atë vend të caktuar pune) 2 vitet e kaluara kam vepruar si (shënojeni profesionin), në një kompani.

Përfundimi
Dhe në fund e përmbyllni letrën e motivimit duke i falenderuar për kohën dhe duke shprehur kënaqësinë tuaj për përgjigjen që ata do të dërgojnë për aplikimin tuaj.

Shembull:
Ju falenderoj për kohën e kushtuar, do të më gëzonte thirrja juaj për intervistë.
Përshëndetje të sinqerta,
Filan Fisteku
Bashkangjitur:

  1. Curriculim Vitae
  2. Emri i dokumentit të bashkangjitur(p.sh indexi)

Nëse ju postoni një letër motivimi përmes mjeteve elektronike, atëherë titulli i postës duhet të jetë i njëjtë sikur titulli i letrës së motivimit, dhe përmbajtja po ajo përmbajtje e cila nënkupton atë se ajo është letër motivimi, dhe titujt e dokumenteve duhet të jenë të njëjtë sikurse tek bashkëngjitja.
Letrën e motivimit bashkëngjiteni në formë dokumenti (pra PDF)

Shembuj të letrës motivuese mund t’i shkarkoni mirëpo përshtatja dhe shkruarja origjinale për një leter motivimi duhet të dini se është thelbësore, andaj merrini shembujt si mësim se si duhet shkruar një letër motivimi, dhe ndërroni ato.

 

nga:

Rating: 2.4. From 4 votes.