Udhëheqësi i Personelit në bazë të nenit 11, pika 1, nenit 18, pika 1

18 / 10 / 2013 0 Komente

Udhëheqësi i Personelit në bazë të nenit 11, pika 1, nenit 18, pika 1

pika

pika 1, nenit 18

Vendi: Prishtine

Afati për aplikim është deri më:  30 Tetor 2013

 

Udhëheqësi i Personelit në bazë të nenit 11, pika 1, nenit 18, pika 1 dhe pika 8, të Ligjit të Shërbimit Civil nr. 03/L-149 dhe në mbështetje të Vendimit të Kryetarit të Komunës së Skenderajt, nr. 02/111- 607 dt. 18.09.2013, dhe kërkesës për rekrutim nr. 02/ZSP/3058, për lejimin e shpalljes së konkursit për një (1) vende të lira pune,Udhëheqësi i Personelit me datën 07.10.2013 vendosi të shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e një (1) vendi të lirë të punës në Drejtorin për Kulturë Rini dhe Sport të Komunës së Skenderajt. a)Vendi i punës një (1) Një Zyrtare ne Sektorin e përpunimit dhe pasurimit e koleksionit te Bibliotekistë .

Raporton tek: Drejtori i Kulturës Rini dhe Sport Niveli i pagës koeficienti 5 .

Përshkrimi i detyrave të punës:

Për këtë vend të lirë të punës përshkrimi i detyrave të punës, është i paraparë në bazë të Rregullores për organizimin e Brendshëm dhe Sistemimin e vendeve të punës në,Drejtorin Kulture Rini dhe Sport të Komunës së Skenderajt.

Kualifikimi:

a). Përgatitja profesionale për një (1) Bibliotekist

Shkolla e Mesme
Përveç kushteve të përgjithshme të parapara më Ligj, kandidatët duhet t,i plotësoj edhe këto kushte.
Të posedoj shkathtësi dhe aftësi profesionale për vendin e punës.
Kandidati që do të pranohet duhet të jetë i gatshëm të punoj nën presion dhe në shoqëri multi etnike.
Kandidati që do të pranohet duhet të jetë i gatshëm për të punuar me orar të plotë (40 orë në javë)
Aftësi dhe shkathtësi të mira komunikimi,Njohja e gjuhëve zyrtare.
Kohëzgjatja e Periudhës Provuese, sipas neni 4 i Rregullores së MAP/DASHC nr. 02/2011 , për punën provuese .

Të interesuarit, aplikacionit për vendin e punës duhet t’i bashkëngjisin këto dokumente:

Një CV,
Diplomën e shkollës se mesme,
kopja e certifikatës së lindjes,kopja e letërnjoftimit të lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës,
certifikata që nuk është i dënuar dhe nën hetime .
certifikata e mjekut,

“Shërbimi Civil i Kosovës është në shërbim të gjithë popullatës së Kosovës dhe mirëpret aplikime nga meshkujt dhe femrat nga të gjitha Komunitetet e Kosovës”

Fletë aplikimi merret në Zyrën Pritëse të Komunës së Skenderajt.

Dokumentet dorëzohen,në Zyrën Pritëse të Komunës së Skenderajt,në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit të këtij konkursi,në mjetet e informimit publik. Dokumentet e pa kompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit të konkursit,nuk do të shqyrtohen. Konkursi shpallet në të dy gjuhët.

Udhëheqësi i Personelit

Hashim Meha

Kontakti

Emaili: g7kosova@yahoo.com

No votes yet.