Universiteti Haxhi Zeka: angazhimin e stafit akademik për fakultetet

25 / 09 / 2013 0 Komente

Universiteti Haxhi Zeka: angazhimin e stafit akademik për fakultetet

Universitetit Haxhi Zeka

Universiteti Haxhi Zeka

Vendi: Peje, Kosove

Afati për aplikim është deri më 30 shtator 2013

130 vende të lira pune per profesor dhe asistent nga universiteti  Haxhi Zeka

Në bazë të Ligjit nr.04/-037 për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës, nenit 18, paragrafi 1, nenit 26, paragrafet 1-4, dhe Statutit të Universitetit Haxhi Zeka nenet, 17, paragrafi 1 dhe 2, neni 22, paragrafi 1.6, nenin 23, paragrafet 1.11 dhe 1.12, nenet 171, 172, 173, 174 dhe 175, Universiteti shpallë konkurs për angazhimin e stafit akademik për fakultetet si në vijim: I.

Fakulteti Juridik  – Universiteti Haxhi Zeka
1. Një mësimdhënës për lëndët: Historia e Insitucioneve Shtetërore dhe Juridike, Historia e shtetit
dhe e së drejtës shqiptare
2. Një mësimdhënës për lëndët: Sociologji, Sociologjia e së drejtës, Filozofia e së drejtës
3. Një mësimdhënës për lëndët: Metodologjia e Shkrimit akademik dhe ligjorë, Retorika dhe
shprehja juridike, dhe Etika Ligjore dhe Profesionale
4. Një mësimdhënës për lëndët: Ekonomia, Politika Ekonomike, E drejta e konkurrencës
5. Një mësimdhënës për lëndën E drejta romake
6. Një mësimdhënës për lëndët: Gjuhë e huaj I dhe II
7. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta e punës, E drejta ndërkombëtare e punës, E drejta sociale
8. Një mësimdhënës për lëndët: Teoria dhe praktika parlamentare, Sistemi politik
9. Një mësimdhënës për lëndët: Kriminalistika, Kriminaliteti kompjuterik, Viktimologjia
10. Një mësimdhënës për lëndën Informatikë juridike
11. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta kushtetues, E drejtë kushtetuese pozitive
12. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta penale, E drejta penale – pjesa e posçame
13. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta e procedurës penale, E drejta procedurale penale- pjesa e
posaçme
14. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta civile, Klinika Juridike Civile, E drejta e pronësisë
intelektuale
15. Një mësimdhënës për lëndet: E drejtë familjare dhe trashëgimore, E drejta sendore, drejta e
procedurale civile, dhe e drejta procedurale civile-pjesa e posaçme
16. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta e detyrimeve, E drejta kontraktore, E drejta e
konsumatorëve
17. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta ndërkombëtare private, E drejta ndërkombëtare private
konvencionale, E drejta e unionit evropian
18. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta ndërkombëtare publike, Teoria e marrëdhënieve
ndërkombëtare, E drejta diplomatike konsullore
19. Një mësimdhënës për lëndën Organizatat Ndërkombëtare
20. Një mësimdhënës për lëndët: Financat dhe e drejta financiare, E drejta bankare
21. Një mësimdhënës për lëndët: Gjyqësia kushtetuese, Procedura administrative, Bazat e sistemit
gjyqësor
22. Një mësimdhënës për lëndet: E drejta e medjave, Qeverisje lokale
23. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta tregtare, E drejta tregtare ndërkombëtare, E drejta e
sigurimeve
24. Një mësimdhënës për lëndën Mjeksia Ligjore2
Angazhimi i aistentëve si në vijim – Universiteti Haxhi Zeka:
1. Dy asistent për grup lëndësh penale
2. Dy asistent për grup lëndësh civile
3. Dy asistent për grup lëndësh ndërkombëtare
4. Dy asistent për grup lëndësh administrative/kushtetuese

 Fakulteti i Biznesit Universiteti Haxhi Zeka
1. Një mësimdhenës për lëndët: Mikroekonomia dhe Ekonometria
2. Dy mësimdhënës për lëndën Matematika në biznes
3. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta biznesore dhe Sociologji
4. Dy mësimdhënës për lëndën Shkrimi akademik
5. Një mësimdhënës për lëndët: Bazat e kontabilitetit dhe Kontabiliteti bankar
6. Një mësimdhënës për lëndën Ekonomia e EU-së dhe Kosova
7. Një mësimdhënës për lëndën Bazat e marketingut
8. Një mësimdhënës për lëndët: Progresi tekniko – teknologjik dhe Njohja dhe kontrolli i cilësisë së
mallrave
9. Një mësimdhënës për lëndët: Menaxhmenti financiar dhe Institucionet financiare dhe tregu
10. Një mësimdhënës për lëndët: Ekonomija e tranzicionit dhe Korporatat financiare
11. Një mësimdhënës për lëndët: Menaxhimi i operacioneve dhe Sjellja organizative
12. Një mësimdhënës për lëndët: Politika e investimeve në biznes dhe Politika monetare kreditore
13. Tre asistentë për grup lëndësh në departamentin Administrim Biznesi
14. Tre asistentë për grup lëndësh në departamentin Kontabilitet dhe Financa
Mësimdhënës për mësimin në gjuhën boshnjake
1. Një mësimdhënës për lëndët: Organizacia preduzeca, Menadzment ljudskih resursa i Ekonomija
u tranziciji
2. Një mësimdhënës për lëndët: Osnovi marketinga, Organizaciono ponasanje i Monetarna
ekonomija
3. Një mësimdhënës për lëndët: Makroekonomia, Finansijski menadzment i Mikroekonomsko
planiranje
4. Një mësimdhënës për lëndët: Tehnicko-tehnoloski progres i Akademsko pisanje
5. Një mësimdhënës për lëndët: Mikroekonomija i Statistika
6. Një mësimdhënës për lëndën Engleski jezik 1
7. Një asistent për grup lëndësh në departemntin Administrim Biznesi (gjuhë boshnjake)

Fakulteti Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis – Universiteti Haxhi Zeka
1. Një mësimdhënës për lëndët: E drejta biznesore në turizëm, E drejta e UE, Konventat në
turizëm
2. Një mësimdhënës për lëndën Trashëgimia Kulturore në turizëm
3. Një mësimdhënës për lëndët: Promocioni në turizëm, Menaxhimi i udhëtimeve turistike
4. Një mësimdhënës për lëndët: Menaxhimi i zhvillimit turistik I, Menaxhimi i zhvillimit turistik II
5. Një mësimdhënës për lëndën Gjuha angleze I
6. Një mësimdhënës për lëndën Matematika
7. Një mësimdhënës për lëndën Matematika (gj.Boshnjake)
8. Një mësimdhënës për lëndën Makroekonomija (gj.boshnjake)
9. Një mësimdhënës për lëndën Ekologjia
10. Një mësimdhënës për lëndën Informatika
Mësimdhënës për mësimin në gjuhën boshnjake
1. Një mësimdhënës për lëndët: Osnovi Menađžmenta, Akademsko pisanje i komunikacija
2. Një mësimdhënës për lëndët: Pravo u turizmu i ugostiteljstvu3
3. Një mësimdhënës për lëndën Mikroekonomija
4. Një mësimdhënës për lëndën Uvod u statistiku
5. Një mësimdhënës për lëndën Osnovi biznisa u turizmu i hotelierstvo
6. Një mësimdhënës për lëndën Informatika u turizam
7. Një mësimdhënës për lëndën Osnovi računovodstva u turizmu
Asistent për mësim në gjuhën shqipe
1. Një asistent për lëndën Gjuha Angleze I
2. Tre asistent për grup lëndësh në turizëm
3. Një asistent për lëndën E drejta biznesore në turizëm;
4. Një asistent për lëndët: Ekologjia

Fakulteti i Arteve Universiteti Haxhi Zeka
1. Një mësimdhënës për Piano-Obligat
2. Një mësimdhënës për Korepetim dhe Lexim Partiturash
3. Një mësimdhënës për Njohje Instumentesh
4. Një mësimdhënës për Solfegjo dhe Metodikën e Solfegjos
5. Një mësimdhënës për Forma Muzikore dhe Bazat e Orkestrimit
6. Një mësimdhënës për Histori Muzike
7. Një mësimdhënës për Psikologjinë e Edukimit
8. Një mësimdhënës për Gjuhën Angleze

Fakulteti i Agrobiznesit Universitetit Haxhi Zeka
1. Një mësimdhënës për lëndët: Kimia e pergjithshme dhe inorganike, Plehrat dhe Plehrimi
2. Një mësimdhënës për lëndët: Biokimia , Kimia Organike
3. Një mësimdhënës për lëndët: Zoologjia, Biologjia
4. Një mësimdhënës për lëndët: Mikrobiologjia Bujqësore, Mikrobiologji
5. Një mësimdhënës për lëndët: Botanika
6. Një mësimdhënës për lëndët: Bazat e gjenetikes, Gjenetika
7. Një mësimdhënës për lëndët: Gjeodezi dhe sistemim, Kartografia e tokave
8. Një mësimdhënës për lëndët: Hidrologji & Hidroteknik
9. Një mësimdhënës për lëndët: Mjediset e mbrojtura dhe Lultaria, Serat dhe mjedisi, Prodhimet
Bioekologjike, Bimët dekorative, parqet dhe peisazhi
10. Një mësimdhënës për lëndët: Bimët Bishtajore, Bujqësia organike
11. Një mësimdhënës për lëndën Bazat e Bletaris
12. Një mësimdhënës për lëndën Matematikë
13. Një mësimdhënës për lëndën Bazate e ekonomis
14. Një mësimdhënës për lëndët: Marketingu Agrar,Mikro dhe Makroekonomia
15. Një mësimdhënës për lëndën Bazat e Pemëtaris
16. Një mësimdhënës për lëndën Informatikë e aplikuar
17. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë Angleze
18. Një mësimdhënës për lëndën Botanika Sistematike
19. Një asistent për lëndët: Bazat e ekonomis, Marketingu Agrarë, Mikro dhe Makroekonomia
20. Një asistent për lëndët: Bimët Bishtajore, Plehrat dhe Plehrimi
21. Një asistent për lëndët: Bimët foragjere, Bazatë e Bletarisë, Bimët Industriale
22. Një asistent për lëndët: Bujqësia organike, Teknologjia e drithërave, Prodhimet Bioekologjike
23. Një asistent për lëndët: Ndotja e mjedisit, Ekologjia mjedisore
24. Një asistent për lëndët: Gjeodezi dhe sistemim, Kartografia e tokave
25. Një asistent për lëndët: Mjediset e mbrojtura dhe Lulëtaria, Serat dhe mjedisi, Prodhimet
Bioekologjike
26. Një asistent për lëndët: Bazat e Pemëtaris, Bimët dekorative, parqet dhe peisazhi.

Fakulteti i Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka
1. Një mësimdhënës për lëndët: Kimia e pergjithshme dhe inorganike, Plehrat dhe Plehrimi
2. Një mësimdhënës për lëndët: Biokimia , Kimia Organike
3. Një mësimdhënës për lëndët: Zoologjia, Biologjia
4. Një mësimdhënës për lëndët: Mikrobiologjia Bujqësore, Mikrobiologji
5. Një mësimdhënës për lëndët: Botanika
6. Një mësimdhënës për lëndët: Bazat e gjenetikes, Gjenetika
7. Një mësimdhënës për lëndët: Gjeodezi dhe sistemim, Kartografia e tokave
8. Një mësimdhënës për lëndët: Hidrologji & Hidroteknik
9. Një mësimdhënës për lëndët: Mjediset e mbrojtura dhe Lultaria, Serat dhe mjedisi, Prodhimet
Bioekologjike, Bimët dekorative, parqet dhe peisazhi
10. Një mësimdhënës për lëndët: Bimët Bishtajore, Bujqësia organike
11. Një mësimdhënës për lëndën Bazat e Bletaris
12. Një mësimdhënës për lëndën Matematikë
13. Një mësimdhënës për lëndën Bazate e ekonomis
14. Një mësimdhënës për lëndët: Marketingu Agrar,Mikro dhe Makroekonomia
15. Një mësimdhënës për lëndën Bazat e Pemëtaris
16. Një mësimdhënës për lëndën Informatikë e aplikuar
17. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë Angleze
18. Një mësimdhënës për lëndën Botanika Sistematike
19. Një asistent për lëndët: Bazat e ekonomis, Marketingu Agrarë, Mikro dhe Makroekonomia
20. Një asistent për lëndët: Bimët Bishtajore, Plehrat dhe Plehrimi
21. Një asistent për lëndët: Bimët foragjere, Bazatë e Bletarisë, Bimët Industriale
22. Një asistent për lëndët: Bujqësia organike, Teknologjia e drithërave, Prodhimet Bioekologjike
23. Një asistent për lëndët: Ndotja e mjedisit, Ekologjia mjedisore
24. Një asistent për lëndët: Gjeodezi dhe sistemim, Kartografia e tokave
25. Një asistent për lëndët: Mjediset e mbrojtura dhe Lulëtaria, Serat dhe mjedisi, Prodhimet
Bioekologjike
26. Një asistent për lëndët: Bazat e Pemëtaris, Bimët dekorative, parqet dhe peisazhi.

Kontakti per Administrata e Kuvendit

Email: info@unhz.eu

Adresa: Rr. “Eliot Engel” p.n. 30000 Pejë Republika e Kosovës

No votes yet.